Skip to main content
search

Adatvédelmi irányelvek

 

A Bugnatese Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1201 Budapest, Alsóteleki utca 120.; cégjegyzékszám: 01-09-986-998; adószám: 23968556-2-43, képviseletre jogosult személy: Horti István ügyvezető), mint adatkezelő az alábbiakban teszi elérhetővé az érintett természetes személyek részére a szolgáltatásai nyújtása keretében végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatóját. Az érintett természetes személyek jelen adatkezelési tájékoztatót adatkezelő weboldalán, székhelyén, valamint telephelyén korlátozás nélkül elérhetik.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. A „személyes adat”, „adatkezelő”, „adatkezelés”, „adatfeldolgozás”, „adatvédelmi incidens”, „felügyeleti hatóság” és „harmadik fél” kifejezések a 1.2. pontban hivatkozott Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikkében meghatározott jelentéstartalmukkal bírnak, annak megfelelően értelmezendők.

1.2. „Általános Adatvédelmi Rendelet”: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

1.3. „Infotv”: Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2. A weboldallal és a sütikkel (cookie-k) összefüggő adatkezelés

2.1 Az adatkezelés érintettjei adatkezelő weboldalára (https://www.bugnatese.hu és az oldal aloldalaira) látogató természetes személyek.

2.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása személyes adatainak egy konkrét célból történő kezeléséhez, összhangban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdésével, miszerint reklám kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

2.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés időtartama
Az érintett IP címe Az érintett számítógépének azonosítása 26 hónap
Felhasználói ID Az érintett azonosítása 26 hónap

2.4 Adatkezelő a weboldal üzemeltetéséhez a magyarországi illetőségű Evolutionet Kft. (7342 Mágocs, Széchenyi utca 75; adószám: 14992511-2-02) mint adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

2.5 Amennyiben az érintett (a weboldalon) kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy adatkezelő semmilyen, az érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az érintett személy szerint beazonosítható lenne. A weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi érintett hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az adatkezelési tájékoztató jelen cikke szerinti adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen az érintett számítógépén. Ilyen adatok az érintett számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak és amelyeket adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz az érintett ezen adatok alapján nem beazonosítható. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

2.6 A jelen adatkezelési tájékoztató 6.5. pontja szerinti technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel az érintett azonosítására, és az adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a weboldalon) céljából is felhasználhatja. Az adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatról.

2.7 Lehetőség a cookie-k kikapcsolására: amennyiben érintett nem járul hozzá, hogy adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie-k általános beállításait.

3. Az adatok megismerésére jogosultak köre

12.1. A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelések során tárolt, továbbított és feldolgozott személyes adatok megismerésére kizárólag adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek jogosultak, összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet 5. cikkében megfogalmazott általános adatkezelési elvekkel.

4. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, valamint a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok és/vagy egészségügyi (különleges kategóriába tartozó személyes) adatok kategóriái;
c) azon címzettek, amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik, a forrásukra vonatkozó minden releváns információ.

A tájékoztatást adatkezelő mindenkori adatvédelmi felelőse 30 naptári napon belül adja meg az érintett részére.

5. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Ennek módja, hogy az érintett erre vonatkozó kérését az Adatkezelő részére a jelen adatkezelési tájékoztató 21. pontja szerinti adatvédelmi felelős részére eljuttatja. Adatkezelő mindenkori adatvédelmi felelőse a beérkezett kérelem elbírálását követően a személyes adatok helyesbítését 30 napon belül elvégezve ennek tényéről és eredményéről a tájékoztatást megküldi az érintett részére.

6. A törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

a) ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
b) ha hozzájáruláson alapuló adatkezelésről van szó, és az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulását;
c) ha az érintett tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Az érintett törlést csak azon adatkezelések kapcsán kérhet, amelyhez a hozzájárulását adta. Minden más adatkezelés esetén a jogalapok vizsgálatával, és ezek elévülése kapcsán kerül törlésre. A megőrzési idők az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában és az adatvagyon leltárban kerülnek feltüntetésre.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását vagy ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsájtotta.

10. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett természetes személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Adatkezelő kapcsán az önéletrajzok alapján és interjúk során képződő profilok tartoznak ide.